Generalforsamling 22. maj 2021

Referat

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent

Torben Møller valgt

Indkaldelsen godkendt i henhold til vedtægterne

 

  1. Valg af referent

Chris Oxholm valgt

 

3. Formandens beretning

Chris orienterede om foreningens arbejde som supplement til den udsendt beretning Den årlige konkurrence Eurobattle Autumn fortsætter.
Landskabsopdatering drøftet, der var enighed om at afvente med en opdatering, så der er nok ”køb” på til reel opdatering til version 6.
Beretningen godkendt

 

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

Regnskabet gennemgået
Kontingentet fastsat til 100 kr. årligt

Regnskabet godkendt

 

5. Bestyrelsens arbejdspapir for det kommende år

Hovedpunkterne er bl.a. en fortsat udvikling af danmarkslandskabet, her arbejdes der på en opdatering af Danmark med den sydlige del af Sverige samt Bornholm. Dette landskab tænkes vil komme til at hedde Southern Scandinavia eller Nordic Gliding.

 

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

 

  1. Valg (Jf. § 3)

— Valgt —

Formand

Chris Oxholm

Fire medlemmer til bestyrelse

Kasserer

Tim K. Madsen

Medlem af bestyrelsen

Finn Kristensen

Torben Møller

Søren Larsen

Suppleanter til bestyrelsen

Niels Peter Nørgaard

Revisor

Jens Chr. Mortensen

  1. Eventuelt

DSvU er i gang med at udvide med Condor konkurrence, Torben følger op
Air-kadeter er også i støbeskeen i DSvU regi i samarbejde med Flyvevåbnet, Torben følger op