Vedtægter for Condor Danmark

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Condor Danmark
Foreningens hjemsted er Lemvig Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er, at støtte og fremme interessen og udøvelse af simulator svæveflyvning.

§ 3. Organisation
Foreningen overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt
medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

 • En formand
 • En bestyrelse på 4 personer
 • 2 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år.
Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens egen
hjemmeside, Facebook side, ved brev eller mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj
måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 5. Bestyrelsens arbejdspapir for det kommende år
 6. Indkomne forslag
  Forslag skal være modtaget af mindst et bestyrelsesmedlem senest en uge før
  generalforsamlingen)
 7. Valg (Jf. § 3)
 8. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse
Foreningen daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som
består af formand, næstformand og kasserer.

 • Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
 • Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som
  idéudvikling forum for foreningen.
 • Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er
bindende for et år ad gangen.

§ 7. Kontingent/finansiering
Kontingent godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for
offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 • Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
 • Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det
 • Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4
 • Dagsorden skal motiveres

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for foreningen er kalenderåret.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Dansk Svæveflyver Union.

Condor Danmark er stiftet den 22. juni 2015